Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy mezi spol.
Solidní finance, a.s. IČ: 29235871
sídlem: Slavíčkova 1a, Brno, PSČ: 63800.

Na straně jedné, dále jen „poskytovatel“ a „klientem“ na straně druhé, dále jen VOP.

I. Umístění webové služby

Poskytovatel je provozovatelem webového portálu provozovaného na adrese:

www.sonatacoin.cz

Webový portál nabízí zprostředkovatelské služby nákupu a prodeje kryptoměn dle aktuální nabídky Poskytovatele.

II. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje prostřednictvím webového portálu následující služby:

  • nákup kryptoměn dle pokynů a na vrub klienta
  • prodej kryptoměn dle pokynů a na vrub klienta.

Nákup kryptoměn dle aktuální nabídky poskytovatele na webovém portálu. Kryptoměnou se má za to:

  • Data evidovaná v protokolu bitcoin („bitcoin“) nemají charakter pohledávky držitele bitcoinů za jinou osobou, nejsou to tedy bezhotovostní peněžní prostředky.
  • Nákup či prodej bitcoinů na vlastní účet nepředstavuje žádnou z platebních služeb podle § 3 odst.1 ZPS ani bezhotovostní obchod s cizí měnou [§ 2 odst.1 písm. e) ZPS]. Stejně tak nepředstavuje žádnou platební službu ve smyslu ZPS provedení transakce v rámci protokolu bitcoin (např. zaslání určitého množství bitcoinů jinému uživateli protokolu) ani „vedení účtu v bitcoinech“ (kdy za vlastníka bitcoinů spravuje jeho bitcoiny, typicky v rámci „virtuální peněženky“ na internetové stránce, jiná osoba.

III. Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti za vznik možné škody způsobené poklesem kurzu kryptoměn, legislativní změny mající dopad na obchodovatelnost kryptoměny, zákaz jejich obchodování, daňové úpravy nebo jiné, nahodilé události, mající dopad na obchodování s kryptoměnami

IV. Akceptace VOP

Klient akceptací těchto VOP prohlašuje, že je srozuměn s principem obchodování s kryptoměnami, je obeznámen s jejich právní a faktickou povahou a má dostatek informací k vyhodnocení všech rizik spojených s obchodováním s kryptoměnami.

V. Investice a rizika

Klient bere na vědomí tyto skutečnosti

Obchodování s kryptoměnami je vysoce rizikovým obchodem, kdy není zaručena návratnost investice a není vyloučení ani zhroucení trhu či ztráta hodnoty.

Kryptoměny nejsou kryty žádným majetkem ani hodnotou a nejsou běžně akceptovány jako platidlo.

Investice do kryptoměn tak lze doporučit pouze v rozsahu, ve kterém může investor tuto investici odepsat.

VI. Původ finančních prostředků

Prohlášení o klienta o původu finančních prostředků a jejich určení:

Klient prohlašuje, že investované prostředky pochází z jeho legitimních příjmů, úspor nebo jiného, se zákonem v souladu poskytnutého plnění.

Klient výslovně prohlašuje, že investované prostředky a důvod investice neslouží k:

  • k převodu hodnoty za služby za účelem zastření osoby příjemce, poskytovatele nebo za účelem obejití daňové povinnosti
  • k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové
  • k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu. U právnické osoby je to stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

VII. Ověření klienta a účtu

V rámci splnění povinnosti AML zákona poskytovatel vyžaduje ověření identity klienta při jakékoliv finanční operaci převyšující hranici 1000,- EUR.

Klient zadá svoji identifikaci prostřednictvím registračního formuláře, do kterého klient zadá vyžadované registrační údaje dle aktuální zákonné úpravy. Zároveň klient nahraje do aplikace i kopii identifikačního dokladu. Klient také identifikuje i bankovní účet, který je veden na jeho jméno u libovolné bankovní instituce v rámci EU, a to i kopií bankovního výpisu.

Veškerá finanční plnění pak musí probíhat výlučně na bankovní účet uvedený klientem, v případě změny účtu je klient povinen opětovně zaslat i bankovní výpis identifikující klienta.

VIII. Obdržení a přijetí příkazu

Po obdržení příkazu klientem Poskytovatel potvrdí obdržení příkazu. Potvrzení obdržení příkazu neznamená bez dalšího závazek Poskytovatele příkaz provést. Potvrzení obdržení příkazu značí pouze skutečnost, že příkaz přišel a je zpracováván Poskytovatelem.

Po obdržení příkazu Poskytovatel provede kontrolu příkazu ve smyslu jeho souladu se zákonem, zvláště vzhledem k AML zákonu a ověření shody bankovního účtu, na který má být příkaz proveden a bankovního účtu zadaného klientem v průběhu registrace.

Poskytovatel dále provede kontrolu výše finančních prostředků při příkazu k nákupu kryptoměn vzhledem k bodu VII. VOP.

V případě, kdy Poskytovatel vyhodnotí příkaz v souladu s AML, VOP a nevyužije svého práva odmítnout provedení příkazu bez dalšího, zašle Klientovi oznámení o akceptaci příkazu, kurzu, v jakém bude příkaz proveden, označení bankovního účtu, na který bude příkaz proveden, a termínu připsání.

IX. Pokyny klienta

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení jakéhokoliv příkazu klienta.

Příkazy, které byly přijaty Poskytovatelem, budou realizovány v kurzu, který Poskytovatel vyhlásil v okamžiku obdržení příkazu.

Poskytovatel realizuje přijaté příkazy v pracovní době, která je v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. a to ve lhůtě 4 hodin v průběhu pracovní doby.

X. Provádění příkazů a finanční prostředky na příkaz

Nákup kryptoměn:

Požaduje-li klient nákup kryptoměny za kurz a z nabídky poskytovatele, je povinen zaslat poskytovateli na bankovní účet identifikovaný poskytovatelem v příloze těchto VOP částku, která umožňuje realizaci nákupu dle zveřejněného kurzu.

Zašle-li Klient nižší částku, než je částka umožňující realizaci nákupu, nebude příkaz realizován. Klient bude informován o nemožnosti provést příkaz. Klient může následně upravit příkaz tak, aby zaslaná částka odpovídala možnosti realizovat nákup. Nebude-li příkaz modifikován do 8 pracovních hodin od obdržení částky na účet Poskytovatele, bude poukázaná částka zaslána zpět Klientovi na účet, ze kterého byla poukázána.

Zašle-li Klient vyšší částku, než je částka potřebná pro realizaci příkazu a příkaz bude realizován, bude zbylá částka zaslána zpět Klientovi na jeho registrační účet, a to bezprostředně po realizaci příkazu.

Prodej kryptoměn:

Požaduje-li klient prodej kryptoměny, proběhne prodej bezprostředně po přijetí příkazu a v kurzu v okamžiku obdržení příkazu.

Předpokladem přijetí příkazu je připsání prodávaného množství kryptoměny do peněženky poskytovatele. Nebude-li příkaz z jakéhokoliv důvodu přijat, zašle požadované množství kryptoměny poskytovatel zpět do peněženky klienta.

V případě realizace příkazu obdrží klient ekvivalent hodnoty kryptoměny v kurzu k okamžiku obdržení příkazu následující bankovní den.

XI. Výhrada neprovedení příkazu

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení jakéhokoliv obdrženého příkazu. O této skutečnosti bude klient informován bezprostředně po obdržení příkazu.

V případě odmítnutí realizace obdrženého příkazu nemá klient vůči Poskytovateli žádný nárok z náhrady škody nebo jiných nároků.

XII. Okamžik uzavření smlouvy

Není-li dohodnuto nebo dále stanoveno jinak, má se za to, že smlouva mezi klientem a Poskytovatelem o nákupu nebo prodeji kryptoměny je uzavřena až okamžikem přijetí příkazu Poskytovatelem.

Do okamžiku přijetí příkazu Poskytovatelem mají veškeré obdržené příkazy ze strany klienta povahu návrhu k uzavření smlouvy.

Zašle-li klient více příkazů do okamžiku přijetí jednoho z nich, má se za to, že následující příkaz ruší příkaz předchozí. Klient může mít v jednom okamžiku podán pouze jeden obdržený příkaz na prodej kryptoměn a jeden na nákup kryptoměn, nebude-li individuálně dohodnuto mezi stranami jinak.

XIII. Nemožnost odstoupení od příkazu a odstoupení od smlouvy

Provozovatel upozorňuje klienta, že při nákupu či prodeji virtuálních měn není možné od zadaného požadavku k nákupu či prodeji odstoupit, protože nákup i prodej virtuálních měn naplňuje podmínky uvedené v ustanovení §1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. Stejně tak nelze odstoupit od zadaného příkazu ke směně FIAT měn (§1847 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.).

XIV. Vyloučení činností

Pro vyloučení pochybnosti Poskytovatel výslovně uvádí, že:

  • neposkytuje služby spočívající v uchovávání a obchodování s kryptoměnami na základě softwarových peněženek nebo úložišť
  • jeho činnost nepodléhá dozoru ČNB
  • jeho činnost nepodléhá EET

XV. Závěrečná ustanovení

V případě výpadku internetových služeb uvádí Poskytovatel adresu pro vypořádání závazků:

Solidní finance, a.s. IČ: 29235871
sídlem: Slavíčkova 1a, Brno, PSČ: 63800

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost ke dni 1. 4. 2018

V Brně dne 1. 4. 2018

Solidní finance, a.s.